C# 解决获取周一的BUG


      DateTime dt = DateTime.Now;
      int weeknow = Convert.ToInt32(DateTime.Now.DayOfWeek);
      DateTime startWeek = dt.AddDays(1 - Convert.ToInt32(dt.DayOfWeek.ToString("d"))); //本周周一 

这段代码在非周日的情况下获取每周的周一是没问题的。

一旦当前时间是周日那就完蛋了获取的周一是下周一.... 可能是我度娘的水平不行,大神有知道可行的方法可以在评论区留言。

其实只是需要判断一下是周日将日期减去一周就可以了。判断周几的代码

    //   周日居然是0
    int wkd = Convert.ToInt32(DateTime.Now.DayOfWeek);

判断后减去7天就可以了,代码如下:

 int wkd = Convert.ToInt32(DateTime.Now.DayOfWeek);
 if (wkd == 0)
 {
   startWeek= startWeek.AddDays(-7);
 }
DateTime endWeek = startWeek.AddDays(6); //本周周日 
sDateTime= startWeek.ToString("yyyy-MM-dd")  " 00:00:00";
eDateTime= endWeek.ToString("yyyy-MM-dd")  " 23:59:59";

减法就是加个负数~~


      DateTime dt = DateTime.Now;
      int weeknow = Convert.ToInt32(DateTime.Now.DayOfWeek);
      DateTime startWeek = dt.AddDays(1 - Convert.ToInt32(dt.DayOfWeek.ToString("d"))); //本周周一 

这段代码在非周日的情况下获取每周的周一是没问题的。

一旦当前时间是周日那就完蛋了获取的周一是下周一.... 可能是我度娘的水平不行,大神有知道可行的方法可以在评论区留言。

其实只是需要判断一下是周日将日期减去一周就可以了。判断周几的代码

    //   周日居然是0
    int wkd = Convert.ToInt32(DateTime.Now.DayOfWeek);

判断后减去7天就可以了,代码如下:

 int wkd = Convert.ToInt32(DateTime.Now.DayOfWeek);
 if (wkd == 0)
 {
   startWeek= startWeek.AddDays(-7);
 }
DateTime endWeek = startWeek.AddDays(6); //本周周日 
sDateTime= startWeek.ToString("yyyy-MM-dd")  " 00:00:00";
eDateTime= endWeek.ToString("yyyy-MM-dd")  " 23:59:59";

减法就是加个负数~~

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在