NodeJS实现二分查找算法

 NodeJS实现二分查找算法

以下是使用 Node.js 实现二分查找算法的示例代码:

function binarySearch(arr, target) {
    let low = 0;
    let high = arr.length - 1;
    
    while (low <= high) {
        const mid = Math.floor((low + high) / 2);
        const guess = arr[mid];
        
        if (guess === target) {
            return mid; // 如果找到目标,返回索引
        } else if (guess > target) {
            high = mid - 1; // 如果猜测值大于目标值,将搜索范围缩小到左半部分
        } else {
            low = mid + 1; // 如果猜测值小于目标值,将搜索范围缩小到右半部分
        }
    }
    
    return -1; // 如果未找到目标,返回-1
}

// 示例用法
const array = [2, 3, 5, 6, 8, 10];
const target = 6;
const index = binarySearch(array, target);
if (index !== -1) {
    console.log(`目标 ${target} 在数组中的索引是:${index}`);
} else {
    console.log(`目标 ${target} 未在数组中找到`);
}

这个函数接受一个已排序的数组和一个目标值作为参数,并在数组中使用二分查找算法搜索该目标值。如果找到目标值,则返回其在数组中的索引,否则返回 -1。

 NodeJS实现二分查找算法

以下是使用 Node.js 实现二分查找算法的示例代码:

function binarySearch(arr, target) {
    let low = 0;
    let high = arr.length - 1;
    
    while (low <= high) {
        const mid = Math.floor((low + high) / 2);
        const guess = arr[mid];
        
        if (guess === target) {
            return mid; // 如果找到目标,返回索引
        } else if (guess > target) {
            high = mid - 1; // 如果猜测值大于目标值,将搜索范围缩小到左半部分
        } else {
            low = mid + 1; // 如果猜测值小于目标值,将搜索范围缩小到右半部分
        }
    }
    
    return -1; // 如果未找到目标,返回-1
}

// 示例用法
const array = [2, 3, 5, 6, 8, 10];
const target = 6;
const index = binarySearch(array, target);
if (index !== -1) {
    console.log(`目标 ${target} 在数组中的索引是:${index}`);
} else {
    console.log(`目标 ${target} 未在数组中找到`);
}

这个函数接受一个已排序的数组和一个目标值作为参数,并在数组中使用二分查找算法搜索该目标值。如果找到目标值,则返回其在数组中的索引,否则返回 -1。

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在