Autojs4.1.0实战教程---抖音极速版功能合集

 源码和源文件地址:百度网盘 请输入提取码 提取码:8vii

抖音极速版邀请码: 896357244 看文章加关注点分享都不用...加下邀请码就好.修改点数字就说我违规I 服了 CSDN。

function cashOut(cashNumber) {
  let ImageView = className("android.widget.ImageView").depth(3).find();
  toastLog(ImageView.length);
  if (ImageView.length == 1) {
    ImageView[0].click();
    sleep(3000);
    swipe(device.width / 2, device.height / 2, device.width / 2, device.height - 200, 300);
    sleep(3000);
    if (className("android.view.View").text("元").exists()) {
      toastLog("现金收益");
      let b = className("android.view.View").text("元").findOne().parent().bounds();
      let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
      sleep(3000);
      if (clickResult) {
        if (className("android.view.View").text("去提现").exists()) {
          let b = className("android.view.View").text("去提现").findOne().bounds();
          let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
          sleep(3000);
          if (clickResult) {
            switch (cashNumber) {
              case 0.3:
                if (className("android.view.View").text("提现0.30元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").text("提现0.30元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 5:
                if (className("android.view.View").text("提现5.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").text("提现5.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 10:
                if (className("android.view.View").text("提现10.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").text("提现10.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 30:
                if (className("android.view.View").text("提现30.00元").exists()) {
                  toastLog("提现30");
                  let b = className("android.view.View").text("提现30.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              default:
                break;
            }
          }
        }
      }
    } else {
      toastLog("DESC现金收益");
      let b = className("android.view.View").desc("元").findOne().parent().bounds();
      let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
      sleep(3000);
      if (clickResult) {
        if (className("android.view.View").desc("去提现").exists()) {
          let b = className("android.view.View").desc("去提现").findOne().bounds();
          let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
          sleep(3000);
          if (clickResult) {
            toastLog(cashNumber);
            switch (cashNumber) {
              case 0.3:
                if (className("android.view.View").desc("提现0.30元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现0.30元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 5:
                if (className("android.view.View").desc("提现5.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现5.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 10:
                if (className("android.view.View").desc("提现10.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现10.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 30:
                if (className("android.view.View").desc("提现30.00元").exists()) {
                  toastLog("提现30");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现30.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              default:
                break;
            }
          }
        }
      }
    }
  } else {
    toastLog("未找到对应的元素!提现失败...");
  }
}

另外抖音小助手App增加了日志功能,当然不是查看系统运行日志,我任务没用所以就没写,写的是刷刷刷的时间记录和是否签到。这样对于非程序猿是有很多帮助的。看一下截图。

​编辑

记录时间和签到的代码也不难,就是一个记录一个视频的全部过程,包括随机点赞、随机评论、随机关注、上滑、下滑等时间。其实就是一个完整的for循环。

​编辑

没啥难度就是辛苦一下,老铁们多多支持。

源码和源文件地址:百度网盘 请输入提取码 提取码:8vii

最后送大家一首诗:

山高路远坑深,

大军纵横驰奔,

谁敢横刀立马?

惟有点赞加关注大军。

 源码和源文件地址:百度网盘 请输入提取码 提取码:8vii

抖音极速版邀请码: 896357244 看文章加关注点分享都不用...加下邀请码就好.修改点数字就说我违规I 服了 CSDN。

function cashOut(cashNumber) {
  let ImageView = className("android.widget.ImageView").depth(3).find();
  toastLog(ImageView.length);
  if (ImageView.length == 1) {
    ImageView[0].click();
    sleep(3000);
    swipe(device.width / 2, device.height / 2, device.width / 2, device.height - 200, 300);
    sleep(3000);
    if (className("android.view.View").text("元").exists()) {
      toastLog("现金收益");
      let b = className("android.view.View").text("元").findOne().parent().bounds();
      let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
      sleep(3000);
      if (clickResult) {
        if (className("android.view.View").text("去提现").exists()) {
          let b = className("android.view.View").text("去提现").findOne().bounds();
          let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
          sleep(3000);
          if (clickResult) {
            switch (cashNumber) {
              case 0.3:
                if (className("android.view.View").text("提现0.30元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").text("提现0.30元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 5:
                if (className("android.view.View").text("提现5.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").text("提现5.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 10:
                if (className("android.view.View").text("提现10.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").text("提现10.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 30:
                if (className("android.view.View").text("提现30.00元").exists()) {
                  toastLog("提现30");
                  let b = className("android.view.View").text("提现30.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              default:
                break;
            }
          }
        }
      }
    } else {
      toastLog("DESC现金收益");
      let b = className("android.view.View").desc("元").findOne().parent().bounds();
      let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
      sleep(3000);
      if (clickResult) {
        if (className("android.view.View").desc("去提现").exists()) {
          let b = className("android.view.View").desc("去提现").findOne().bounds();
          let clickResult = click(b.centerX(), b.centerY());
          sleep(3000);
          if (clickResult) {
            toastLog(cashNumber);
            switch (cashNumber) {
              case 0.3:
                if (className("android.view.View").desc("提现0.30元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现0.30元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 5:
                if (className("android.view.View").desc("提现5.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现5.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 10:
                if (className("android.view.View").desc("提现10.00元").exists()) {
                  toastLog("提现10");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现10.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              case 30:
                if (className("android.view.View").desc("提现30.00元").exists()) {
                  toastLog("提现30");
                  let b = className("android.view.View").desc("提现30.00元").findOnce().parent().bounds();
                  clickCashOut(b);
                }
                break;
              default:
                break;
            }
          }
        }
      }
    }
  } else {
    toastLog("未找到对应的元素!提现失败...");
  }
}

另外抖音小助手App增加了日志功能,当然不是查看系统运行日志,我任务没用所以就没写,写的是刷刷刷的时间记录和是否签到。这样对于非程序猿是有很多帮助的。看一下截图。

​编辑

记录时间和签到的代码也不难,就是一个记录一个视频的全部过程,包括随机点赞、随机评论、随机关注、上滑、下滑等时间。其实就是一个完整的for循环。

​编辑

没啥难度就是辛苦一下,老铁们多多支持。

源码和源文件地址:百度网盘 请输入提取码 提取码:8vii

最后送大家一首诗:

山高路远坑深,

大军纵横驰奔,

谁敢横刀立马?

惟有点赞加关注大军。

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在